IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
8 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na­my Świa­to­wy Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia, w tym roku pod hasłem: „Posła­ni w Poko­ju Chry­stu­sa”. Pro­śmy gor­li­wie Pana Boga o nowe powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i zakon­ne­go.
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na spo­tka­nie for­ma­cyj­no – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 3. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Chciej­my z ufno­ścią zawie­rzać Panu Bogu przez przy­czy­nę Mat­ki Bożej wszyst­kie spra­wy nasze­go życia. Zapra­sza­my tak­że mło­dzież i dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – prze­nie­sio­na z dzi­siaj, z racji 4. Nie­dzie­li Wiel­ka­noc­nej, Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bpa i m., Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W pią­tek – 13 maja, Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. W ten dzień wyjąt­ko­wo nie będzie Nabo­żeń­stwa Majo­we­go o godz. 1730. Będzie ono spra­wo­wa­ne pod­czas pro­ce­sji fatim­skiej.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę oraz do Gidle na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 9. Nasze Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że tego­rocz­ną Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi I Komu­nii Św. prze­ży­wać będzie­my pod­czas Mszy św. o godz. 1030 w nie­dzie­le 22 i 29 maja. Nato­miast Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia zosta­nie udzie­lo­ny mło­dzie­ży naszej Para­fii w ponie­dzia­łek – 20 czerw­ca pod­czas Mszy św. o godz. 1800.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tomasz Cisow­ski, lat 43 z ul. Kościusz­ki.
  Wiecz­ny odpoczynek…