III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
23 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my XV Nie­dzie­lę Biblij­ną pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go”, któ­ra jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do lek­tu­ry Pisma Świę­te­go by Sło­wo Boże wska­zy­wa­ło nam dro­go­wska­zy na życie. Po Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać sigla z frag­men­ta­mi Boże­go Sło­wa kie­ro­wa­ne­go do każ­de­go z nas oso­bi­ście na dzi­siej­szy dzień.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 24 kwiet­nia, zgod­nie z litur­gicz­ny­mi prze­pi­sa­mi, prze­nie­sio­na z dzi­siej­szej nie­dzie­li – Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 3. We wto­rek litur­gicz­ne Świę­to Św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci obec­nych klas dru­gich zapra­sza­my w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no – dusz­pa­ster­skie w związ­ku z przy­szło­rocz­ną Uro­czy­sto­ścią I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 5. W sobo­tę – 29 kwiet­nia litur­gicz­ne Świę­to Św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła – Patron­ki Euro­py.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Osuch, lat 74 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Witold Bana­sik, lat 82 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Bogu­mi­ła Wrot­kow­ska, lat 80 z ul. Przylesie;
  • śp. † Kata­rzy­na Grze­siak, lat 88 z ul. Dwor­co­wej a ostat­nio zamiesz­ka­ła w Jele­niej Górze;
  • śp. † Kazi­mie­ra Kul­czyń­ska, lat 98 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA