Intencje Mszalne (23–30.04.2023)

Nie­dzie­la 23.04.2023
0700
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla dzie­ci i wnuczki

 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Sta­ni­sła­wa SZCZUREK w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Prze­my­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnu­cząt
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nin­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
† Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
 
1800
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 24.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Hele­na, Wła­dy­sław, Hali­na MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: RYBA, ZDANOWICZ
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian, Zofia, Jan KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ


Wto­rek 25.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Alfons PINIUTA – 38 r. śm.; † z rodzin: PINIUTA, RADOSZKO
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski


Śro­da 26.04.2023
0700
† Hali­na KULCZYŃSKA (od Róży II)
 
1700
† Józe­fa, Michał TOKARSCY; † z rodziny
 
1800
† Jani­na, Wła­dy­sław, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY


Czwar­tek 27.04.2023
0700
† Marian­na SZOSTEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 6 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZÓW, ŁASZEWSKICH
 
1800
† Tade­usz RACHONA (od sąsia­dów: Dmu­chow­skich, Zarzyc­kich, Lisieckiej)


Pią­tek 28.04.2023
0700
† Maria CZOŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Danu­ta JUSKA (od Róży III)
 
1800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce: Euge­niusz, Leonarda


Sobo­ta 29.04.2023
0730
† Kry­sty­na PILARCZYK (od rodzi­ny Pilar­czy­ków ze Strumiennej)

 
1800
† Jan PROGA; † z rodziny

Nie­dzie­la 30.04.2023
0700
† Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Fran­cisz­ka, Andrzej BARTOSZEWSCY
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 2 r. śm.
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty KOŁODZIEJCZYK z oka­zji 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja RĘKOSIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów ich dzie­ci i wnucząt
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† rodzi­ce z obu stron; † mąż: Fran­ci­szek; † sio­stra: Janina

MSZAL I KRZYZ