III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny, któ­ry prze­ży­wa­my pod hasłem: „Powo­ła­ni do Wspól­no­ty – Komu­nii z Bogiem i bliź­ni­mi w Koście­le”. Zachę­ca­my do oso­bi­stej i sys­te­ma­tycz­nej lek­tu­ry Sło­wa Boże­go.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200, jak zwy­kle w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, Msza św. zbio­ro­wa za żyją­cych.
   
 3. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę na godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go, na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no-modli­tew­ne.
   
 4. Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że w następ­ny ponie­dzia­łek – 22 kwiet­nia o godz. 1915 w koście­le św. Fau­sty­ny odbę­dzie się spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie dla obu Deka­na­tów Górow­skich.
   
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę – 20 kwiet­nia w koście­le Naj­święt­szej Maryi Pan­ny na Pia­sku we Wro­cła­wiu odbę­dzie się Die­ce­zjal­ny Dzień Sku­pie­nia dla kobiet naszej archi­die­ce­zji. Zapra­sza­my do udzia­łu. Wyjazd na spo­sób indy­wi­du­al­ny a szcze­gó­ły u dusz­pa­ste­rzy
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy Świę­tych modlić się będzie wraz z nami muzycz­ny zezpół „Maja & Matan” z Kro­to­szy­na. Po Mszach Świę­tych moż­na będzie zaopa­trzyć się w pły­tę zespo­łu w cenie 25 zł.
   
 7. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Już dzi­siaj zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne, któ­re się odbę­dzie w następ­ny wto­rek – 23 kwiet­nia o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 9. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej w Krze­szo­wie na Piel­grzym­kę Męż­czyzn Dol­ne­go Ślą­ska, w sobo­tę 11 maja. Zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz pod nume­rem tele­fo­nu zamiesz­czo­nym w kruch­cie kościoła.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA