Intencje Mszalne (14–21.04.2024)

NIEDZIELA 14.04.2024
0700

† Hele­na WOJNAROWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Bogu­mi­ła, Tade­usz WROTKOWSCY
   
 • † Hele­na, Hali­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: MICHALCZAK, URBANIAK, RYBA, ZDANOWICZ

 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – 9 r. śm.
   
 • † Jan STRZYŻEWSKI – 38 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, MAŁECKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty­ny TUROWSKIEJ w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu.
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Jerze­go w 55 r. ślu­bu oraz w int. Agniesz­ki w 50 r. uro­dzin i Sta­ni­sła­wa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski.
 
1600
† Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Cze­sław MAŁYGA; † Wik­to­ria, Feliks, Marian­na, Cze­sław RADOJEWSCY

Ponie­dzia­łek 15.04.2024
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 8 r. śm.; † z rodziny
 
1700
† Jan RZĄSA; † dziad­ko­wie, rodzi­ce, rodzeństwo
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 16.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od męża Wła­dy­sła­wa, cór­ki Mał­go­rza­ty i syna Marcina)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław MARCINIAK; † Geno­we­fa, Hen­ryk JACKOWSCY

Śro­da 17.04.2024
0700
Za żywych i zmarłych
 
1700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodzi­ny z obu stron
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 18.04.2024
0700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny


Pią­tek 19.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Hen­ryk NOWICKI – 8 r. śm.; † brat Janusz; † bra­to­wa Elż­bie­ta; † sio­stra Urszu­la; † z rodzi­ny NOWICKICH


Sobo­ta 20.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 5 r. śm.


NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne