IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22 MARCA 2020 ROKU

 1. Msze świę­te w nie­dzie­lę i w dni powsze­dnie są spra­wo­wa­ne w naszym koście­le bez żad­nych zmian, wg sta­łe­go porządku. 
 2. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwach Pasyj­nych: w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem; a w każ­dy pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa; dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 a dla doro­słych o godz. 1000 i 1730. W piąt­ki o godz. 930 tak­że Godzin­ki o Męce Pańskiej. 
 3. Przy­po­mi­na­my jed­no­cze­śnie o dys­pen­sie, od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­ni­cze­nia we Mszy św., udzie­lo­nej przez Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­tę Wro­cław­skie­go dla osób star­szych, czu­ją­cych się źle, spra­wu­ją­cych nad cho­ry­mi opie­kę oraz osób któ­re czu­ją oba­wę przed zarażeniem. 
 4. Pod­czas każ­dej Mszy św., tak­że w dni powsze­dnie, po Komu­nii św. modli­my się do Pana Boga w posta­wie klę­czą­cej „supli­ka­cja­mi” o ustą­pie­nie epi­de­mii koro­no­wi­ru­sa. Rów­nież w tej inten­cji, w dni powsze­dnie, codzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, w ciszy od godz. 1730 – 1800.
 5. Ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację nie­czyn­na jest do odwo­ła­nia kan­ce­la­ria para­fial­na. Pil­ne spra­wy kan­ce­la­ryj­ne może­my zała­twiać bez­po­śred­nio po wie­czor­nej Mszy św. a tak­że tele­fo­nicz­nie na numer Dusz­pa­ster­stwa. (65 – 543 26 96). 
 6. W śro­dę – 25 mar­ca, Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. To Dzień Świę­to­ści Życia. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz.: 700; 900; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na stan epi­de­micz­ny, w ten dzień nie odbę­dzie się pla­no­wa­na pod­czas Mszy św. o godz. 900 Ducho­wa Adop­cja Dziec­ka Poczę­te­go. To dzie­ło podej­mie­my w innym terminie. 
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmarłych. 
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­ta­su i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy wspie­ra­jąc w ten spo­sób potrze­bu­ją­cych. Świe­ce duże naby­wa­my po 14 zł. a małe po 6 zł.; nato­miast baran­ki po 5 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła. Ze wzglę­du na nasze bez­pie­czeń­stwo baran­ki i świe­ce naby­wa­my w sys­te­mie samoobsługowym. 
 10. Pla­no­wa­ne od przy­szłej nie­dzie­li Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację nie odbę­dą się. Inten­cje mszal­ne przy­ję­te na czas Reko­lek­cji, na ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę o godz. 900 zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1700.
 11. Nie odbę­dzie się pla­no­wa­na na naj­bliż­szy pią­tek Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa a tak­że zosta­je odwo­ła­ny wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasztornej.