IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
14 MARCA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my, w Imię Boże tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Adam Olczy­kow­ski – pro­boszcz z Pobie­la. Księ­dzu Reko­lek­cjo­ni­ście życzy­my obfi­to­ści darów Ducha Świę­te­go! Pod­czas każ­dej, dzi­siej­szej Mszy św. kaza­nia na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji. O godz. 1700 Gorz­kie Żale z nauką sta­no­wą dla rodzi­ców, narze­czo­nych i wycho­wu­ją­cych potom­stwo. W ponie­dzia­łek i wto­rek Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godz. 900 i 1000 oraz po połu­dniu o godz. 1700 i 1800. We wto­rek – na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na rzecz Księ­dza Rekolekcjonisty.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Ze wzglę­du na pan­de­mię, w tym roku nie będzie Spo­wie­dzi św. z udzia­łem kapła­nów z deka­na­tu. W naszym koście­le nadal spo­wia­da­my w spe­cjal­nych pomiesz­cze­niach z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści. Pod­czas Reko­lek­cji Spo­wiedź świę­ta w cza­sie spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Nato­miast od śro­dy do Wiel­kiej Śro­dy, moż­li­wość przy­stą­pie­nia do Sakra­men­tu Poku­ty codzien­nie w dni powsze­dnie od godz. 1630 – 1800 a w sobo­ty tak­że od godz. 900 – 1000.
   
 3. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o wzno­wio­nych wczo­raj Naukach Przed­mał­żeń­skich. Zapra­sza­my na dwa ostat­nie spo­tka­nia: dzi­siaj o godz. 1700 pod­czas Gorz­kich Zali i w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 1900 w naszym koście­le para­fial­nym.
   
 4. W pią­tek zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej. O godz. 1000 – pro­wa­dzo­ne przez Straż Hono­ro­wą NSPJ a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; o godz. 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730 – pro­wa­dzo­ne przez Żywy Róża­niec. Ducho­wy owoc prze­ży­cia Dro­gi Krzy­żo­wej, z racji zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Świę­to­ści Życia, chciej­my w tym tygo­dniu pod­jąć w inten­cji obro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.
   
 5. W pią­tek, w Uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa Oblu­bień­ca NMP roz­po­czę­cie w Koście­le Pol­skim Tygo­dnia Modlitw o Ochro­nę Życia. Zachę­ca­my do pod­ję­cia gor­li­wej modli­twy w tej inten­cji.
   
 6. W Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – 25 mar­ca, jak co roku, pod­czas Mszy św. o godz. 900 będzie mia­ło miej­sce uro­czy­ste pod­ję­cie Ducho­wej Adop­cji dziec­ka poczę­te­go, któ­re­go życie zagro­żo­ne jest w łonie mat­ki. Dla chęt­nych, któ­rzy zechcą pod­jąć Ducho­wą Adop­cję, na bocz­nym ołta­rzu wyło­żo­ne są dekla­ra­cje, któ­re po wypeł­nie­niu skła­da­my w zakry­stii do 23 mar­ca.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła, nadal może­my zaopa­try­wać się w wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­ta­su oraz baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy na świą­tecz­ny stół, z któ­rych ofia­ry prze­zna­czo­ne są na pomoc potrze­bu­ją­cym. Baran­ki duże naby­wa­my po 14 zł, małe po 6 zł. a baran­ki po 5 zł.
   
 9. Przy­po­mi­na­my o Eks­tre­mal­nej Dro­dze Krzy­żo­wej, któ­ra roz­pocz­nie się Mszą św. w kapli­cy św. Fau­sty­ny, w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800. Zapi­sy na stro­nie inter­ne­to­wej: https://www.edk.org.pl/trasy
   
 10. W minio­nym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Dariusz Misz­kie­wicz, lat 49 z ul. Łąkowej;
  • śp. + Jerzy Rze­pie­la, lat71 z ul. Ks. Konarskiego;
  • śp. + Hali­na Zgut­ka, lat 68 z ul. Iwasz­kie­wi­cza.
   Wiecz­ny odpoczynek…