III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
20 MARCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja oraz o pokój na Ukra­inie i na Świe­cie.
   
 2. Przed Uro­czy­sto­ścią Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­my Tydzień Modli­twy o Ochro­nę Życia. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcą jed­no­czyć się we wspól­nej modli­twie, w tej inten­cji, na codzien­ną Mszę św. o godz. 1800.
   
 3. Nie­ustan­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 a Dro­ga Krzy­żo­wa w każ­dy pią­tek, wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w tym tygo­dniu ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą w ten dzień Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godz. 930 a poprze­dzo­na od godz. 900 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz dla doro­słych po połu­dniu o godz. 1730. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615. Ducho­wy owoc prze­ży­cia nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej chciej­my w tym tygo­dniu ofia­ro­wać w inten­cji obro­ny i świę­to­ści każ­de­go życia. Ofia­ry, któ­re skła­da­my pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 4. Zgod­nie z proś­bą Para­fian, przez czas Wiel­kie­go Postu, od ponie­dział­ku do czwart­ku, od godz. 1730 do 1800 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zapra­sza­my do indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji.
   
 5. W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek oraz wto­rek i śro­dę, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 prze­ży­wać będą dorocz­ne Reko­lek­cje, któ­re popro­wa­dzi zna­ny nam Ks. Prze­my­sław Pul­nik, obec­nie wika­riusz w Para­fii św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Ole­śni­cy. Ze wzglę­du na for­mal­no­ści pro­ce­du­ral­ne i orga­ni­za­cyj­ne, Reko­lek­cje będą pro­wa­dzo­ne na tere­nie Szko­ły a nie, jak przez wie­le lat to bywa­ło w koście­le. Nie­mniej w śro­dę po połu­dniu, na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, zapra­sza­my uczniów do naszej świą­ty­ni. Od godz. 1630 oka­zja do Spo­wie­dzi św. a o godz. 1700 Msza św. na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji. Rodzi­ców pro­si­my o mobi­li­za­cję by zadba­li o ducho­we dobro swych pociech.
   
 6. Przy­po­mi­na­my, że do jutra może­my prze­ka­zy­wać zuży­ty sprzęt elek­tro­nicz­ny i elek­trycz­ny, z któ­re­go dochód, z uty­li­za­cji zosta­nie prze­zna­czo­ny na misyj­ne pro­jek­ty Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Zuży­ty sprzęt zosta­wia­my przy Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W naj­bliż­szy pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – Dzień Świę­to­ści Życia. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1000 – z pod­ję­ciem Ducho­wej Adop­cji oraz o godz. 1700 i 1800. Przy­po­mi­na­my, że na bocz­nym ołta­rzu są wyło­żo­ne dekla­ra­cje dla osób, któ­re pra­gną przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji. Wypeł­nio­ne dekla­ra­cje pro­si­my zło­żyć w zakry­stii lub u Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej do 23 mar­ca.
   
 8. W pią­tek pod­czas Mszy św. o godz. 1700 w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem Kato­lic­kim doko­na­my Aktu Poświę­ce­nia Rosji i Ukra­iny Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. Ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w tym waż­nym Wyda­rze­niu!
   
 9. W sobo­tę – 26 mar­ca. Orga­ni­zo­wa­ny jest w naszym koście­le Dzień Sku­pie­nia Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca. Wszyst­kich chęt­nych Para­fian zapra­sza­my do naszej świą­ty­ni od godz. 1000. W pro­gra­mie kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z Różań­cem a na zakoń­cze­nie Msza św.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 11. Para­fian zapi­sa­nych na Piel­grzym­kę „Per­ły Pol­ski Wschod­niej” zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne z Sze­fem Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go „Wra­ti­sla­via Tra­vel”, w następ­ny wto­rek – 29 mar­ca o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Alek­san­der Ziół­ko, lat 86 z ul. Ks. Ściegiennego;
  • śp. † Hele­na Macha­jek, lat 83 z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek…