Intencje Mszalne (27.03–03.04.2022)

Nie­dzie­la 27.03.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Damian MROŻEK – 7 r. śm.; † dziad­ków z obu stron
   
 • † Marian, Jan OPATKIEWICZ; † rodzi­ce i rodzeń­stwo; † Fran­ci­szek, Kata­rzy­na BROŻKO; † z rodziny
 
1030
 • † Hen­ry­ka NOWAK – 4 r. śm.; † Hele­na, Edward ECKHARDT
   
 • † Wacław, Ludwi­ka LIWOCH
 
1200
† Robert HAŁAŚ – 4 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK (od rodzin Łęc­kich i Wrzesińskich)

Ponie­dzia­łek 28.03.2022
0700
 
 
1700
† Anto­ni JASTRZĘBSKI – 14 r. śm.
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA ( od Danu­ty i Bole­sła­wa Witkowskich)

Wto­rek 29.03.2022
0700
 
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA ( od rodzin Łęc­kich i Wrzesińskich)
 
1800
† Józe­fa, Michał STRZECZKOWSCY; † Jani­na, Jan, Jerzy, Hali­na SZELĄŻKOWIE

Śro­da 30.03.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Anie­li z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
 
1800
† Kazi­mierz DAŃKO – 10 r. śm.

Czwar­tek 31.03.2022
0700
 
 
1700
† Zofia, Józef, Jan KANICCY
 
1800
† Leszek STADUCKI – 1 r. śm.; † z rodzin: STADUCKICH, WAWRZYNIAKÓW

Pią­tek 01.04.2022
0700
† Bar­ba­ra, Zbi­gniew BEREZOWSCY; † rodzi­ce: Jaku­bi­na, Flo­rian BEREZOWSCY
 
1700
† Adam GIEZEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew ZAKASZEWSKI – 8 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 02.04.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jani­na SZACHNIEWICZ – 1 r. śm.; † † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 6 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Henryk

Nie­dzie­la 03.04.2022
0700
 • † Alek­san­dra KOSTRABIJ; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny
 
0900
 • † Hele­na – 12 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH
   
 • † Maria, Józef BARAN
 
1030
 • † Hen­ryk KOZACZYŃSKI – 1 r. śm.; † Syl­wia TUCZNIO; † Kata­rzy­na JÓZEFIAK
   
 • † Jan KLISOWSKI – 26 r. śm.; † Julia KLISOWSKA – 22 r. śm.; † Leszek KLANOWSKI – 7 r. śm
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Woj­tu­sia w 1 r. uro­dzin i Olu­sia w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV – Św. Joan­ny Beret­ty Molla
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK (od rodzin Mat­cza­ków i Maszczenko)