III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
3 MARCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu spra­wo­wa­ne są o godz. 1700. Nato­miast Dro­ga Krzy­żo­wa w piąt­ki: dla doro­słych o godz. 1000 i 1730; przed połu­dniem poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. Dzie­ci i Mło­dzież zapra­sza­my na godz. 1615. W tym tygo­dniu wspól­ną inten­cją Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej będzie modli­twa o pokój na świe­cie a szcze­gól­nie na Ukra­inie i Bli­skim Wscho­dzie. Ofia­ry, któ­re skła­da­my pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych na tacę, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu„. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 4 mar­ca, litur­gicz­ne Świę­to św. Kazi­mie­rza, Kró­le­wi­cza.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, stąd cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji ( w ciszy ) do godz. 2000.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych w naj­bliż­szą sobo­tę przed połu­dniem.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę, zwy­kle dru­gą w mie­sią­cu, o godz. 1200 zbio­ro­wa Msza św. za żyją­cych.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas.
   
 11. W sobo­tę – 23 mar­ca, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du to 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Nasze Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od pią­tej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu, czy­li od 17 mar­ca. W śro­dę – 20 mar­ca na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji przy­stą­pi­my do przed­świą­tecz­nej Spo­wie­dzi św. Pro­si­my by już dzi­siaj zare­zer­wo­wać ten szcze­gól­ny czas dla odno­wy swe­go wnętrza.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA