Intencje Mszalne (03–10.03.2024)

Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 04.03.2024
0700
† Jani­na PAWLIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – z racji imienin

Wte­rek 05.03.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)
 
1800
† Eli­za PINIUTA – 2 r. śm.

Śro­da 06.03.2024
0700
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)
 
1700
† Krzysz­tof KASZYCKI – 1 r. śm.; † Tade­usz JAKOWCZYK; † Cze­sła­wa RZEŹNIK
 
1800
† Nadzie­ja KAPŁAN – 32 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wio­let­ta WITKOWSKA – 22 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 17 r. śm

Czwar­tek 07.03.2024
0700
† Jani­na KOŚCIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
Dziękczynno–błagalna z oka­zji 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.03.2024
0700
† Adam ISKRA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sław, Jadwi­ga SŁOMCZYŃSCY; † Sta­ni­sław, Józef
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 09.03.2024
0700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Marian­na DĄBROWSKA; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz CUŻE; † z rodzi­ny; † Anie­la, Jan PELCZARSCY


Nie­dzie­la 10.03.2024
0700
† Edward JASEK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Zbi­gniew MANIARA; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Maria FOGT – 25 r. śm.; † Sta­ni­sław, Hen­ryk FOGT
 
1030
 • † Alek­san­der JASEK – 12 r. śm.
   
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzi­ny z obu stron; † z rodzin: KAŹMIERCZAK, SZCZEPAŃSKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Lilia­ny RODZIEWICZ w 8 r. uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wą Bożą opie­kę, z proś­bą o zdro­wie, potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Andrze­ja w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. cór­ki Agniesz­ki TUROWSKIEJ w 50 r. uro­dzin i wnucz­ki Karo­li­ny TUROWSKIEJ w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Dariusz MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Leonar­da SILKO (od Bogu­mi­ły Wyszyń­skiej i Jolan­ty Matczak)

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne