IV NIEDZIELA ZWYKŁA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
2 LUTEGO 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­sze Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Grom­nicz­nej pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie naszych grom­nic. Prze­ży­wa­my dzi­siaj Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, stąd ofia­ry, któ­re może­my zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek prze­zna­czo­ne są na rzecz żeń­skich zako­nów klau­zu­ro­wych w naszej archi­die­ce­zji. Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 2. Dzie­ciom komu­nij­nym i ich rodzi­com przy­po­mi­na­my o dzi­siej­szym odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych pod­czas Mszy św. o godz. 1030.
  Nato­miast oso­by zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych, zapra­sza­my dzi­siaj do Domu Kate­che­tycz­ne­go na zdję­cie mia­ry. Na godz. 1600 zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi chłop­ców a na godz. 1640 dziew­czyn­ki. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki w kwo­cie 50 zł. 
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie. 
 5. W minio­ną śro­dę zakoń­czy­li­śmy w naszej Para­fii tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą. Jesz­cze raz ser­decz­ne Bóg zapłać za oka­za­ną gościn­ność, kon­struk­tyw­ne roz­mo­wy i zło­żo­ne z tej oka­zji ofiary! 
 6. Po zakoń­czo­nej kolę­dzie powra­ca sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nia Mszy św. od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zapra­sza­my w te dni na Eucha­ry­stię o godz. 700; 1700 i 1800.
 7. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek po każ­dej Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo wier­nych świe­ca­mi w cho­ro­bach gar­dła, w dzień św. Bła­że­ja. Nato­miast w śro­dę – 5 lute­go, po każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wie­nie chle­ba i wody w dzień św. Agaty. 
 8. Przy­po­mi­na­my oso­bom zapi­sa­nym na wrze­śnio­wą Piel­grzym­kę do Gre­cji i Mace­do­nii o spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym z udzia­łem sze­fa Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go „Wra­ti­sla­via Tra­vel”, z któ­rym będzie­my podró­żo­wać. Zapra­sza­my na spo­tka­nie w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1830 w Domu Katechetycznym. 
 9. Nato­miast Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1845 na plebanii. 
 10. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i I pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy a po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. 
 11. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu Św. swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 do Domu Katechetycznego. 
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków, w 80 rocz­ni­cę pierw­szych zsy­łek na Sybir.