IV NIEDZIELA ZWYKŁA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
31 STYCZNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. We wto­rek – 2 lute­go Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii pobło­go­sła­wie­nie grom­nic. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę zosta­ną prze­zna­czo­ne na rzecz klasz­to­rów kon­tem­pla­cyj­nych w naszej archi­die­ce­zji. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! Świę­to Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej jest ostat­nim dniem kie­dy śpie­wa­my kolę­dy i cie­szy­my się świą­tecz­ny­mi deko­ra­cja­mi.
   
 3. W śro­dę – 3 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja bisku­pa i męczen­ni­ka. Pod­czas każ­dej Mszy św. udzie­le­nie tra­dy­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa świe­ca­mi w cho­ro­bach gar­dła z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści wyni­ka­ją­cych z pan­de­mii.
   
 4. Nato­miast w pią­tek – 5 lute­go, wspo­mnie­nie św. Aga­ty dzie­wi­cy i męczen­ni­cy. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie chle­ba i wody.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z Obja­wień Fatim­skich, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. W naj­bliż­szą sobo­tę cho­rych odwie­dzi Ks. Nor­bert nato­miast w następ­ną sobo­tę – 13 lute­go Ks. Łukasz.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków w 81 rocz­ni­cę zsył­ki.
   
 8. Za tydzień, o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę – pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są, na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 10. Rodzi­ców dzie­ci klas III zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych zapra­sza­my wraz z pocie­cha­mi na zdję­cie mia­ry, w nie­dzie­lę – 14 lute­go, w Domu Kate­che­tycz­nym. Na godz. 1130 zapra­sza­my chłop­ców ze szko­ły nr 1, na godz. 1145 chłop­ców ze szko­ły nr 3, na godz. 1200 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 3 a na godz. 1215 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 1. Pro­si­my przy­go­to­wać zalicz­kę w kwo­cie 50 zł. Ist­nie­je moż­li­wość płat­no­ści kartą.