III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
23 STYCZNIA 2022 ROKU

 1. W tym tygo­dniu ostat­nie Msze św. „kolę­do­we”, pod­czas któ­rych będzie­my wypra­szać Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Para­fian z nastę­pu­ją­cych ulic: 
  • ponie­dzia­łek: 24 stycz­nia – ul. Poznań­ska i Głogowska;
  • wto­rek: 25 stycz­nia – ul. Wrocławska;
  • śro­da: 26 stycz­nia – zapra­sza­my Para­fian, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii, w ozna­czo­nym dla nich dniu.

  Pro­si­my, by przy­nieść ze sobą we wła­snych naczy­niach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa zgod­nie z tek­stem modli­twy, któ­ra otrzy­ma­my. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań będzie­my mogli zło­żyć na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofia­ry. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
  Msze św. „kolę­do­we” są spra­wo­wa­ne o godz. 1700.

 2. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030, dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. poświę­ce­nie świec z uro­czy­stym odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych.
   
 4. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Decy­zją Księ­dza Metro­po­li­ty Wro­cław­skie­go Arcy­bi­sku­pa Józe­fa Kup­ne­go, ofia­ry któ­re w przy­szłą nie­dzie­lę zło­ży­my po Mszach św. do puszek, zosta­ną prze­zna­czo­ne na potrze­by zako­nów klau­zu­ro­wych w naszej Archi­die­ce­zji.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Fran­ci­szek Pra­czyk, lat 87 z ul. Konarskiego;
  • śp. † Ste­fa­nia Pie­trań, lat 91 z pl. Chrobrego;
  • śp. † Marian Dawt, lat 90 z ul. Kościuszki.

  Wiecz­ny odpoczynek…