III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
22 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, prze­ży­wa­my dzi­siaj w całym Koście­le kolej­ną Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Zachę­ca­my do oso­bi­stej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go i głę­bo­kiej reflek­sji nad Sło­wem Pana Boga, któ­re kie­ru­je do każ­de­go z nas.
   
 2. Do śro­dy włącz­nie trwa­my na Modli­twie o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem: „Czyń­cie dobro; szu­kaj­cie spra­wie­dli­wo­ści” (por. Iz 1,17). Pro­śmy gor­li­wie Pana Boga o zjed­no­cze­nie wszyst­kich wyznaw­ców Jezu­sa Chry­stu­sa.
   
 3. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1800. Nato­miast od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku powra­ca codzien­na Msza św. o godz. 1700; w ponie­dzia­łek w łącz­no­ści z Nabo­żeń­stwem do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dę w łącz­no­ści z Nabo­żeń­stwem do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Zachę­ca­my zatem w tym tygo­dniu do udzia­łu w Eucha­ry­stii bądź o godz. 700 bądź o godz. 1700. Na Mszę św. o godz. 1700 są wol­ne inten­cje.
   
 4. W pią­tek o godz. 1700 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Za tydzień o godz. 1700 w naszym Domu Kate­che­tycz­nym roz­po­czę­cie nowe­go cyklu Nauk Przed­mał­żeń­skich. Ser­decz­nie zapra­sza­my narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa.
   
 7. Za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 5 lute­go pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie świec Dzie­ci Komu­nij­nych z uro­czy­stym odno­wie­niem przez nich przy­rze­czeń wypły­wa­ją­cych z przy­ję­te­go Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go.
   
 8. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 23.I.:
   1. ks. ul. Pod­wa­le 9 – 39, nieparzyste;
   2. ks. ul. Pod­wa­le 41 – 51, nieparzyste;
  • śro­da 25.I.:
   1. ks. Pod­wa­le 3 – 7, nieparzyste;
   2. ks. Pod­wa­le 7A – 7D, nieparzyste;
  • czwar­tek 26.I.:
   1. ks. Pod­wa­le 4 – 34, parzy­ste + pl. chro­bre­go 25 – 29;
   2. ks. Naru­to­wi­cza + pl. Chro­bre­go 2 – 22;
  • pią­tek 27.I.:
   1. ks. Pił­sud­skie­go 2 – 22;
   2. ks. Pił­sud­skie­go 23 – 90;
  • sobo­ta 28.I.:
   1. ks. Armii Kra­jo­wej 2 – 63, nieparzyste;
   2. ks. Armii Kra­jo­wej 14 – 46, parzyste.

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da od ponie­dział­ku do piąt­ku roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­ty od godz. 1400.

 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Maria Goź­dzik, lat 88 z Kruszyńca;
  • śp. † Anna Augu­sty­niak, lat 94 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Sło­wi­kow­ski, lat 93 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Tade­usz Racho­na, lat 80 z ul. Tylnej;
  • śp. † Hali­na Kul­czyń­ska, lat 86 z ul. Dworcowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA