Intencje Mszalne (22–29.01.2023)

Sobo­ta 21.01.2023
0700
† Anie­la, Rynald DYLEWSCY (od wnuków)
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Karo­la w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 22.01.2023
0700
 • † Jerzy CHRYSTMAN
   
 • † dziad­ko­wie z rodzin: OWCZARCZAK, JĘDRYCZKA, MARCINIAK, POHL; † Sta­ni­sła­wa, Kazi­mie­ra WALCZAK
 
0900
 • † Michał KORYLAK – 6 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
   
 • † Boże­na PAWLAK – 2 r. śm.
 
1030
 • † Jan CZOŁOWSKI – 5 r. śm.
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 11 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, Dary Ducha Świę­te­go w jego kapłań­skiej posłudze
 
1600
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Józef GRABOWSKI – 17 r. śm.; † Fran­cisz­ka, Zbigniew

Ponie­dzia­łek 23.01.2023
0700
† Ire­ne­usz LEWANDOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Wto­rek 24.01.2023
0700
† Józe­fa SKOMRA; † z rodzi­ny; † rodzi­ce z obu stron
 
1700
 


Śro­da 25.01.2023
0700
† Maria, Kami­la; † z rodziny
 
1700
 


Czwar­tek 26.01.2023
0700
† Anna NOWAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Pią­tek 27.01.2023
0700
† Patryk SKOPIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Sobo­ta 28.01.2023
0700
† Ali­cja FRANKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Ryszard DĄBROWSKI; † Kata­rzy­na, Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 29.01.2023
0700
 • † Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich uro­dzin
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 2 r. śm.
   
 • † Bogu­sław MROŻEK – 31 r. śm.; † Zbi­gniew, Kazi­mie­ra, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 
1030
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron: Zofia, Kazi­mierz, Bro­ni­sła­wa, Adolf
   
 • † Józef PAPIEROWSKI – 11 r. śm.; † z obu stron
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 18 r. śm.

MSZAL I KRZYZ