Intencje Mszalne (01–08.01.2023)

Nie­dzie­la 01.01.2023
0900
 • † Bar­tosz – 8 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin: KĘDZIERSKICH, SKOWROŃSKICH, PIEPRZYCKICH
 
1030
† Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – 17 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Regi­ny w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Szydłowskich)

Ponie­dzia­łek 02.01.2023
0700
† Mie­czy­sław KULESZA (od uczest­ni­ków pogrzebu) 


Wto­rek 03.01.2023
0700
† Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 04.01.2023
0700
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Sadło)


Czwar­tek 05.01.2023
0700
† Kazi­mie­ra, Michał KATKOWSCY

 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.01.2023
0700
† Niko­dem, Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
 
0900
 • † Hali­na GÓRCZAK – 2 r. śm.
   
 • † Alfred KROPA – 14 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeństwo
 
1030
 • † Wła­dy­sław JUŹWIAK; † jego rodzi­ce
   
 • † Cze­sław, Marek, Ire­na WOLAK; † z rodzin z obu stron
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­na Bogu za wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski w 80 r. uro­dzin Jadwi­gi MĄCZYŃSKIEJ, z proś­bą o Boże błog., opie­kę MB, dar zdro­wia i siły na wszyst­kie pozo­sta­łe dni życia
 
1600
† Zbi­gniew DAMRYCH; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 07.01.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca)
 
1800
† Cze­sław KOŹLIK – 32 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK

Nie­dzie­la 08.01.2023
0900
 • † Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Wią­cek Andrze­ja i Kry­sty­ny z rodzi­ną)
   
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 25 r. śm.
 
0900
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN (od sąsia­dów Ali­cji i Jerze­go)
   
 • † Geno­we­fa, Józef CHYB; † Wła­dy­sław, Fran­cisz­ka ŚLUSARCZYK
 
1030
 • † Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
   
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bro­ni­sła­wa w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Alek­san­dra, Anna, Cze­sław NOWAK
 
1800
† Alek­san­dra, Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin: MATEJÓW, LEJÓW

MSZAL I KRZYZ