NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
8 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te” Spo­tka­nie Opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed nasze­go kościo­ła po Mszy św. o godz. 1200.
   
 2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy litur­gicz­ny obchód Boże­go Naro­dze­nia. Od jutra roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły. Nie­mniej w naszej, pol­skiej tra­dy­cji zacho­wu­je­my świą­tecz­ne deko­ra­cje i śpiew kolęd do 2 lute­go, do Świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej.
   
 3. W ponie­dzia­łek – 9 I, w dzień bł. Pau­li­ny Jari­cot, krze­wi­ciel­ki Różań­ca Świę­te­go, po poran­nej Mszy św. wspól­ny Róża­niec w inten­cji Dzieł zało­żo­nych przez bł. Pau­li­nę, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich a szcze­gól­nie człon­ków Żywe­go Różań­ca.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 5. W czwar­tek o godz. 700 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stę­po­wa­nia, do Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka, któ­ry podej­mu­je sys­te­ma­tycz­ną modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa oraz za już powo­ła­nych. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii.
   
 8. W sobo­tę – 21 stycz­nia pod­czas Mszy św. o godz. 1800 oraz po Eucha­ry­stii, kon­cert kolęd w wyko­na­niu zna­ne­go u nas zespo­łu „Can­tus” z Lesz­na pod kie­row­nic­twem pana Toma­sza Sowiń­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 10. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek – 9 I: 
   1. ul. Tyl­na;
   2. Konop­nic­kiej, Klo­no­wa, Brzozowa:
   3. Boha­te­rów Wester­plat­te, Wio­sny Ludów, Głowackiego.
  • Wto­rek – 10 I: 
   1. Armii Pol­skiej; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie. 
   2. Kosy­nie­rów, Sta­rom­łyń­ska, Sien­kie­wi­cza, Kochanowskiego.
  • Śro­da – 11 I: 
   1. Ciso­wa, Leśna;
   2. Kościusz­ki.
  • Czwar­tek – 12 I: 
   1. Racła­wic­ka, Mic­kie­wi­cza; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Sło­necz­na, Iwaszkiewicza;
   3. Tar­go­wa, Cicha, Cha­bro­wa, Rumian­ko­wa, Wrzosowa.
  • Pią­tek – 13 I: 
   1. Sta­ro­miej­ska, Waw­rzec­kie­go, Hirsz­fel­da, Mała; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Sikor­skie­go, Konarskiego;
   3. Zaułek, Obroń­ców Lwo­wa, 11 listo­pa­da, Wolności.
  • Sobo­ta – 14 I: 
   1. Włod­ków, Haw­ry­sza; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Spor­to­wa, Szkol­na, Żerom­skie­go, Ściegiennego;
   3. Kru­szy­niec.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­dą roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­tę o godz. 1400.

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ste­fan Galus, lat .. z ul. Kościuszki;
  • śp. † Kry­sty­na Krzysz­czuk, lat 87 z ul. Łąkowej;
  • śp. † Euge­nia Szyksz­nian, lat 84 z ul. Zamenhoffa;
  • śp. † Tere­sa Toma­sze­wicz, lat 89 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA