UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8 DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
1 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Ze wzglę­du na roz­po­czy­na­ją­cą się kolę­dę, w tym tygo­dniu, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nie będzie Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1700 i 1800. W te dni zapra­sza­my na Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000. W ten dzień nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700;
  2. w pią­tek – 6 stycz­nia, Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. z poświę­ce­niem wody, kre­dy i kadzi­dła będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na cele misyj­ne, na rzecz Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji. Bóg zapłać za każ­dy dar! Oka­zja do Spo­wie­dzi pierw­szo­piąt­ko­wej pod­czas każ­dej Mszy św. Po Eucha­ry­stii o godz. 1200 wyru­szy na uli­ce naszej Para­fii tra­dy­cyj­ny Orszak Trzech Kró­li. Pro­si­my, szcze­gól­nie dzie­ci o prze­bra­nie się w stro­je posta­ci z betle­jem­skiej szop­ki. Dla dzie­ci prze­wi­dzia­ne są oko­licz­no­ścio­we pamiąt­ki. Na zakoń­cze­nie, w naszym koście­le kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespo­łu „Amma”. W ten dzień Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. W sobo­tę przed połu­dniem ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Spo­tka­nie Opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te”. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed nasze­go kościo­ła po Mszy św. o godz. 1200 a zapi­sy u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia, do Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka, któ­ry podej­mie w nowym roku sys­te­ma­tycz­ną modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa oraz za już powo­ła­nych. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 10. W ponie­dzia­łek – 2 stycz­nia roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • Ponie­dzia­łek – 2 I: 
   1. ksiądz: ul. Platanowa;
   2. ksiądz: Świer­ko­wa;
   3. ksiądz: Buko­wa.
  • Wto­rek – 3 I: 
   1. ksiądz: Jodło­wa;
   2. ksiądz: Jarzę­bi­no­wa i Przylesie.
  • Śro­da – 4 I: 
   1. ksiądz: Mada­liń­skie­go i Modrzewiowa;
   2. ksiądz: Rey­mon­ta od nr 1 – 16, parzy­ste i nie­pa­rzy­ste oraz Chopina;
   3. ksiądz: Rey­mon­ta od nr 17 – 32.
  • Czwar­tek – 5 I: 
   1. ksiądz: Dąbrow­skie­go;
   2. ksiądz: Sło­wac­kie­go.
  • Sobo­ta – 7 I: ul. Starogórska: 
   1. ksiądz: 1 – 27 (nie­pa­rzy­ste);
   2. ksiądz: 2 – 44 (parzy­ste);
   3. ksiądz: od 61 – 29 (nie­pa­rzy­ste) oraz od 46 – do koń­ca (parzy­ste).

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da będzie mia­ła tra­dy­cyj­ną for­mę, czy­li „od drzwi do drzwi”, stąd pro­si­my by w mia­rę moż­li­wo­ści gospo­da­rze oka­zy­wa­li goto­wość zapro­sze­nia kapła­na. Kolę­da roz­po­czy­na się od godz. 1600 a w sobo­tę od godz. 1400. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji ofiary! 

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Szu­miń­ska, lat 88 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Hali­na Siec­la, lat 62 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Zyg­munt Poźniak, lat 74 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Adolf Ston, lat 90 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Anna Dasz­kie­wicz, lat 87 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA