Intencje Mszalne (01–08.08.2021)

Nie­dzie­la 01.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, z podzię­ko­wa­niem za dotych­czas otrzy­ma­ne łaski
0900
† Julian WOJTASZEK; † z rodziny
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mario­li i Wie­sła­wa ŻYWICKICH w 40 r. ślu­bu i w int. Mag­da­le­ny i Pio­tra w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII

Ponie­dzia­łek 02.08.2021
0800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
1800
† Zbi­gniew KAMIŃSKI – 1 r. śm.

Wto­rek 03.08.2021
0800
† Ryszard POPOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Jani­na CZARNECKA (od kole­ża­nek cór­ki Wandy)

Śro­da 04.08.2021
0800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800

Czwar­tek 05.08.2021
0800
† Bar­ba­ra BOBROWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.08.2021
0800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Urszu­li i Neli z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 07.08.2021
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Anny i Jac­ka KRUPSKICH w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, ich dzie­ci, wnu­ków i całej rodziny

Nie­dzie­la 08.08.2021
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 4 r. śm.; † Józef KOCÓR
0900
† Tade­usz POJASEK – 25 r. śm.
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 9 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ire­ny i Roma­na MARCINIAK w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Bro­ni­sła­wa, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Euge­niusz ŻARUK (od cór­ki z dziećmi)