XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 SIERPNIA 2021 ROKU

 1. W łącz­no­ści z każ­dą dzi­siej­szą Mszą św., z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Żywe­go Różań­ca a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li przez naj­bliż­szy mie­siąc, posłu­gę dusz­pa­ster­ską w naszej Para­fii będzie peł­nił neo­pre­zbi­ter – Ksiądz Prze­my­sław Pul­nik. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – 15 sierp­nia o godz. 1200 Ksiądz Prze­my­sław odpra­wi dla naszej Wspól­no­ty Para­fial­nej Mszę św. pry­mi­cyj­ną. Księ­dzu Prze­my­sła­wo­wi życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa na czas posłu­gi w naszej Para­fii!
   
 5. Dzi­siaj o godz. 900 Msza św. na roz­po­czę­cie Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasna Górę Gru­py 14 – Zie­mi Górow­skiej. Ducho­wych Uczest­ni­ków pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie zapew­nia­jąc o modli­twie na szla­ku piel­grzym­ko­wym. Zapi­sa­ni do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, po dzi­siej­szych Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła odbie­ra­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ny prze­wod­nik. Przez czas trwa­nia Piel­grzym­ki, każ­de­go dnia o godz. 1715 w naszym koście­le wspól­ny Róża­niec w inten­cji Piel­grzy­mów, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. W pią­tek – 6 sierp­nia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Piotr Krzy­wiec, lat 59 z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpoczynek…