XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
25 LIPCA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1200 modlić się będzie­my w inten­cji kie­row­ców a po Eucha­ry­stii nastą­pi poświę­ce­nie pojaz­dów. Jak w latach poprzed­nich poświę­ce­nie prze­jeż­dża­ją­cych pojaz­dów będzie mia­ło miej­sce na skrzy­żo­wa­niu ulic Ście­gien­ne­go i Haw­ry­sza.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Po dzi­siej­szych Mszach św., jak w całej Pol­sce, będzie­my mogli zło­żyć do puszek nasze ofia­ry na rzecz orga­ni­zo­wa­nej pomo­cy dla poszko­do­wa­nych w ostat­nich nawał­ni­cach w Pol­sce, Niem­czech, Holan­dii i Bel­gii. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę – 1 sierp­nia, po Mszy św. o godz. 900 wyru­szy z nasze­go kościo­ła Gru­pa 14 – Zie­mi Górow­skiej Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasna Górę. W Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją jesz­cze zapi­sy chcą­cych wziąć udział w Piel­grzym­ce.
  Dzień wcze­śniej Piel­grzy­mi będą modlić się przy gro­bie nie­daw­no zmar­łe­go Księ­dza Orze­cha. Zapi­sy chęt­nych na ten wyjazd tak­że w Dusz­pa­ster­stwie.
  Zachę­ca­my tak­że do ducho­we­go udzia­łu w Piel­grzym­ce ofia­ro­wu­jąc swo­je życio­we krzy­że i modli­twę w inten­cji Pąt­ni­ków. Zapi­sy do Gru­py Uczest­ni­ków Ducho­wych po każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. przy wyj­ściu z kościo­ła oraz przez cały tydzień po wie­czor­nej Eucha­ry­stii. Zapi­sa­ni do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, jak zwy­kle otrzy­ma­ją zna­czek piel­grzym­ko­wy oraz modli­tew­ny prze­wod­nik. Przy zapi­sie skła­da­my ofia­rę w kwo­cie 10 zł. na potrze­by Piel­grzym­ki.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Za tydzień, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofiarę!