Intencje Mszalne (01–08.10.2023)

Nie­dzie­la 01.10.2023
0700
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na GUDAJCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Ire­na GUDAJCZYK

 
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
   
 • † Michał KORYLAK; † Fran­ci­szek, Bar­ba­ra HAJDUK
 
1030
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
   
 • † Tade­usz FARYNA – 20 r. śm.; † rodzice
 
1200
 • † Sabi­na, Sta­ni­sław ANDRYNOWSCY – 22 r. śm.; +Kazi­mierz MADEJ; † Kon­rad SZCZEPANIAK
   
 • Dzięk­czyn­na za zbiory
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Ste­fan BAZYLEWICZ

Ponie­dzia­łek 02.10.2023
0700
† Wła­dy­sła­wa PASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Do Anio­łów Stró­żów (od Róży VII)
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 03.10.2023
0700
† Tere­sa MATUSZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodzi­ny Bańkowskich)
 
1800
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA (od Róży X)

Śro­da 04.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od rodzin Walasz­czy­ków i Wysotów)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Edward DASZKIEWICZ (od żony i syna)


Czwar­tek 05.10.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od rodzin Wit­ków i Jur­gie­wicz z Niemczy)
 
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.10.2023
0700
† Teo­dor RÓŻYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Krzysz­tof FURTAK – 1 r. śm.; † Marek WIĄCEK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 07.10.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cecy­lia – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i pra­wnu­ka, oraz w int. Danu­ty i Paw­ła w 35 r. ślubu

Nie­dzie­la 08.10.2023
0700
† Piotr ROTKIEWICZ – 38 r. śm.; † rodzice

 
0900
 • † Ryszard SZLAFKA – 5 r. śm.
   
 • † Leszek, Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † z rodzi­ce: Piotr ROTKIEWICZ – 39 r. śm.; † Wan­da ROTKIEWICZ – 7 r. śm.
   
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 
1200
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Zuzan­ny i Tymo­te­usza w 16 r. uro­dzin, Fili­pa w 13 r. uro­dzin, Anto­ni­ny w 8 r. uro­dzin i Flo­ria­na w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1600
† Kry­sty­na KUŁAN – 6 r. śm.; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne