XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Wraz z całym Kościo­łem trwa­my na paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie Różań­cem Świę­tym. W naszym koście­le zapra­sza­my na codzien­ne Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest różań­co­wa ukła­dan­ka.
   
 2. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 3. W pią­tek – 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie ostat­nie w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, z racji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Patron­ki – św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que.
   
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my XXIII Dzień Papie­ski pd hasłem „Jan Paweł II – Cywi­li­za­cja Życia”. Z tej racji, po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek nasze ofia­ry na sty­pen­dia dla nie­za­moż­nej mło­dzie­ży pocho­dzą­cej z małych miej­sco­wo­ści. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na Pie­szą Piel­grzym­kę z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, w sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka. Koszt prze­jaz­du auto­ka­rem – rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce z Trzeb­ni­cy do Góry: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u duszpasterzy.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA