XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa wokół naszej świą­ty­ni w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Świę­tem NMP Różań­co­wej.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do wytrwa­łej modli­twy Różań­cem Świę­tym. W naszym koście­le codzien­nie Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na wspól­ny Róża­niec w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na różań­co­wa ukła­dan­ka.
   
 5. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 6. W czwar­tek – 5 paź­dzier­ni­ka, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej. U naszych Sąsia­dów na Osie­dlu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, dorocz­na Msza św. odpu­sto­wa o godz. 1800, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w nowym koście­le.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji, w modli­tew­nej ciszy;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 8. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka, z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry wyru­szy tra­dy­cyj­na Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem, któ­ry zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Powę­dru­je­my we wła­snej Gru­pie 14A z Prze­wod­ni­kiem Księ­dzem Łuka­szem Romań­czu­kiem.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Bar­na, lat 74 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Julian Jare­mo­wicz, lat 75 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA