Intencje Mszalne (02–09.07.2023)

Nie­dzie­la 02.07.2023
0700
† Maria SOKOŁOWSKA – 10 r. śm.

 
0900
† Jan MISZCZYŃSKI; † Julian WOJTASZEK
 
1030
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Julii, Anto­ni­ny i Remi­giu­sza w 15 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i potrzeb­ne łaski na dal­sze lata życia
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Ponie­dzia­łek 03.07.2023
0800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kazi­mierz WAWRZYNIEC; † Julia, Anna, Miko­łaj GOŁĘBIOWSCY


Wto­rek 04.07.2023
0800
† Rynald DYLEWSKI
 
1800
† Jan PELCZARSKI – 2 r. śm.


Śro­da 05.07.2023
0800
† Wła­dy­sła­wa, Tade­usz LEWICCY; † Fran­cisz­ka, Jan PRACZYKOWIE
 
1800
† Elż­bie­ta, Józef, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Maria, Piotr HOMOŁKO; † Alek­san­der JASEK


Czwar­tek 06.07.2023
0800
† Jerzy NIEWRZAŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 07.07.2023
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Geno­we­fy i Józe­fa KAMIŃSKICH w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opie­kę MB dla jubi­la­tów i całej rodziny
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 08.07.2023
0800
† Wal­de­mar KIRSZA – 6 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1800
† Anna MACHOWIAK – 1 r. śm.; † Tade­usz MACHOWIAK – 12 r. śm.

Nie­dzie­la 09.07.2023
0700
† Józef GŁOWIAK – 19 r. śm.; † rodzice

 
0900
† Maria, Lila, Jan BANDOCH
 
1030
† Paweł CHOROSTKOWSKI – 1 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 32 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuczka
 
1800
† Jan GUZIOŁEK – 30 r. śm.; † Anna GUZIOŁEK; † Sta­ni­sław, Sta­ni­sła­wa DAMRYCH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne