XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 LIPCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Wita­my w naszej Para­fii Księ­dza Huber­ta Cho­jec­kie­go – neo­pre­zbi­te­ra, któ­ry przez naj­bliż­sze dwa tygo­dnie będzie pośród nas dusz­pa­ste­rzo­wał. Księ­dzu Huber­to­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów! Za tydzień o godz. 1200 Ksiądz Hubert odpra­wi dla nas Mszę św. pry­mi­cyj­ną i udzie­li pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa. Ofia­ry, któ­re pod­czas tej Eucha­ry­stii zło­ży­my na tacę, będą naszym darem dla Księ­dza Pry­mi­cjan­ta. Jego imie­niem z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nym porząd­ku spra­wo­wa­nych w naszym koście­le para­fial­nym Mszy świę­tych. W nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia nie ma Mszy św. o godz. 1600. Pozo­sta­łe bez zmian, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie nie ma Eucha­ry­stii o godz. 1700; zapra­sza­my na Msze św. spra­wo­wa­ne o godz. 800 lub o 1800
   
 6. W naj­bliż­szy wto­rek oko­ło połu­dnia, przy naszym koście­le zatrzy­ma się na odpo­czy­nek Pie­sza Piel­grzym­ka Dusz­pa­ster­stwa Rol­ni­ków Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej. Pro­si­my chęt­ne oso­by o upie­cze­nie cia­sta dla Piel­grzy­mów, któ­re może­my przy­nieść przed połu­dniem do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Bóg zapłać za zaangażowanie!
  Nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek na noc­leg zatrzy­ma­ją się w naszej Para­fii Rowe­ro­wi Piel­grzy­mi ze Szcze­ci­na. O godz. 2030 w naszym koście­le będą uczest­ni­czyć w modli­twie Ape­lu Jasno­gór­skie­go a w pią­tek we Mszy św. o godz. 800. Zapra­sza­my na wspól­na modli­twę.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
    
 8. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko-Milic­kiej. Wyru­szy­my z nasze­go kościo­ła we wto­rek 1 sierp­nia by po trzech dniach połą­czyć się z całą kolum­ną Piel­grzym­ki Wro­cław­skiej w Trzeb­ni­cy a 10 sierp­nia pokło­nić się Mat­ce Bożej Jasnogórskiej.
  Od dzi­siaj, przy wyj­ściu z kościo­ła, może­my tak­że zapi­sy­wać się do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą ofia­ro­wać swo­je życio­we krzy­że i modli­twę w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją zna­czek piel­grzym­ko­wy oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny „Prze­wod­nik”. Przy zapi­sie może­my zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Miko­łaj Pan­kie­wicz, lat 79 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Roma­na Tanaś, lat 84 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA