XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
9 LIPCA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my, że w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 dla naszej Wspól­no­ty Para­fial­nej, Mszę św. pry­mi­cyj­ną odpra­wi Ksiądz Hubert Cho­jec­ki. Ksiądz Hubert po Eucha­ry­stii udzie­li tak­że pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa.
   
 2. Raz jesz­cze przy­po­mi­na­my, że w cza­sie waka­cji Msze św. w nie­dzie­le są odpra­wia­ne o godz.: 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nie ma Eucha­ry­stii o godz. 1600. Nato­miast w dni powsze­dnie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 800 i 1800.
   
 3. W naj­bliż­szy czwar­tek – 13 lip­ca, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę oka­zja do spo­wie­dzi tyl­ko pół godzi­ny przed każ­dą Mszą Św.
   
 6. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Szcze­gó­ły u dusz­pa­ste­rzy. Nato­miast w dni powsze­dnie, przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zapi­sy­wać się do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą swo­je życio­we krzy­że i modli­twę ofia­ro­wać w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją zna­czek piel­grzym­ko­wy oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny modli­tew­nik. Przy zapi­sie może­my zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Tere­sa BASTY, lat 76, zam. ul. Sikor­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA