Intencje Mszalne (02–09.10.2022)

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan

Ponie­dzia­łek 03.10.2022
0800
† Pau­li­na, Jani­na, Wła­dy­sław; † dziadkowie
 
1700
† Tere­sa, Andrzej BODERA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska 

Wto­rek 04.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Róży III)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Stefania
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska

Śro­da 05.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dzięk­czyn­na za opie­kę nad moimi dzieć­mi, z proś­bą dla nich o miłość, zgo­dę, wza­jem­ną pomoc i wspar­cie w dal­szym życiu 

Czwar­tek 06.10.2022
0700
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 07.10.2022
0700
† Zofia IDKOWIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 08.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cecy­lia JUREWICZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i prawnuka

Nie­dzie­la 09.10.2022
0700
† Maria, Regi­na, Bro­ni­sław KARKOCHA; † z rodziny
 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
 • † Kry­sty­na KUŁAN – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
   
 • † Danu­ta TRZPIL – 7 r. śm.; † Ste­fan TRZPIL – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny DMUCHOWSKIEJ w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od Zdzi­sła­wa Kudy­ba z rodziną)
 
1800
† Lesław SAUTER; † z rodziny