XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. Z tej racji nie będzie już dzi­siaj Różań­ca o godz. 1730.
   
 3. Ofia­ry, któ­re skła­da­my dzi­siaj na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i I pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz.1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Koszt prze­jaz­du: 165 zł. Pro­si­my już zapi­sa­ne oso­by o potwier­dze­nie swe­go udzia­łu przez doko­na­nie wpła­ty do śro­dy włącz­nie. Wyjazd o godz. 400 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 8. Narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my do udzia­łu w Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 1900 w auli Domu Para­fial­ne­go Para­fii św. Fau­sty­ny w Górze.
   
 9. Zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nej Pie­szej Piel­grzym­ce z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, w sobo­tę – 15 paź­dzier­ni­ka. Spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy, kate­che­tów i w zakry­stii.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zbi­gniew Wałec­ki, lat 88 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ste­fan Mon­kie­wicz, lat 70 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Tade­usz Zającz­kow­ski, lat 58 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Ryszard Gaw­da, lat 77 z Kruszyńca.

  Wiecz­ny odpoczynek…