XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
9 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Różań­co­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki na godz. 1615. Dzie­ci kolek­cjo­nu­ją spe­cjal­ną różań­co­wą ukła­dan­kę.
   
 3. W czwar­tek – 13 paź­dzier­ni­ka, ostat­nie w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie­my o godz. 1730. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nym Nabo­żeń­stwie będzie spra­wo­wa­na Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej.
   
 4. W pią­tek – 14 paź­dzier­ni­ka o godz. 1800 uro­czy­sta Msza św. w inten­cji człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que – Patron­ki Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nej Pie­szej Piel­grzym­ce z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Wyjazd o godz. 430 z par­kin­gu przy nowym Net­to. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy, kate­che­tów i w zakry­stii.
   
 6. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tym jesien­nym cyklu Nauk Przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne w Para­fii św. Fau­sty­ny, w każ­dą sobo­tę o godz. 1900.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Za tydzień – w Dzień Papie­ski, ofia­ry któ­re po Mszach świę­tych zło­ży­my do spe­cjal­nych puszek, prze­zna­czo­ne będą na fun­dusz sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Wan­da Pie­kal­ska, lat 87 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Tere­sa Koło­dziej, lat 82 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…