KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Ser­decz­nie zapra­sza­my, zarów­no dzie­ci i mło­dzież jak i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na Naj­pięk­niej­szą Pal­mę Wiel­ka­noc­ną.
Tech­ni­ka wyko­na­nia pal­my jest dowol­na.
Pro­si­my, aby do pal­my dołą­czo­na była infor­ma­cja, kto jest auto­rem pra­cy – imię, nazwi­sko, wiek. W przy­pad­ku wyko­na­nia rodzin­ne­go wystar­czy podać nazwi­sko rodziny.
Pal­my na kon­kurs przy­no­si­my do zakry­stii w koście­le św. Kata­rzy­ny w Górze, ucznio­wie szko­ły nr 3 mogą je prze­ka­zy­wać swo­im kate­che­tom w szko­le w ter­mi­nie do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród w poszcze­gól­nych kate­go­riach nastą­pi w nie­dzie­lę pal­mo­wą, czy­li 24 mar­ca pod­czas Mszy świę­tej o godzi­nie 10.30. 

Pal­my w kon­kur­sie będą oce­nia­ne w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach:

  1. Przed­szko­le i kla­sy I‑III
  2. Kla­sy IV-VIII
  3. Mło­dzież szkół średnich
  4. Doro­śli
  5. Kate­go­ria rodzin­na – wspól­ne wyko­na­nie pal­my przez dzie­ci i rodziców

Pal­my odda­ne na kon­kurs wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym, z któ­re­go dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7‑letniego Fili­pa, małe­go miesz­kań­ca nasze­go miasta.
Będzie moż­na je zaku­pić w sobo­tę 23 mar­ca w Domu Kate­che­tycz­nym  w godzi­nach od 10.00 do 13.00 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą od godzi­ny 6.45 do godzi­ny 18.00 lub do ostat­niej pal­my na sto­isku na naszym pla­cu kościelnym.
Pod­czas kier­ma­szu będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Gdy­by ktoś chciał doło­żyć swo­ją cegieł­kę i upiec cia­sto pro­si­my o zgło­sze­nie w zakry­stii lub do pani Ani Mikoluk

Jedna odpowiedź do “KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Możliwość komentowania została wyłączona.