Intencje Mszalne (03–10.04.2022)

Nie­dzie­la 03.04.2022
0700
 • † Alek­san­dra KOSTRABIJ; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny
 
0900
 • † Hele­na – 12 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH
   
 • † Maria, Józef BARAN
 
1030
 • † Hen­ryk KOZACZYŃSKI – 1 r. śm.; † Syl­wia TUCZNIO; † Kata­rzy­na JÓZEFIAK
   
 • † Jan KLISOWSKI – 26 r. śm.; † Julia KLISOWSKA – 22 r. śm.; † Leszek KLANOWSKI – 7 r. śm
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Woj­tu­sia w 1 r. uro­dzin i Olu­sia w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV – Św. Joan­ny Beret­ty Molla
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK (od rodzin Mat­cza­ków i Maszczenko)

Ponie­dzia­łek 04.04.2022
0700
† Bar­ba­ra SMOLIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
 
 
1800
 • † Emi­lia, Edmund KUDREWICZ; † z rodzi­ny
   
 • † Maria, Anto­ni ZAWISCY

Wto­rek 05.04.2022
0700
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK
 
0900
 
 
1800
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA ( od rodzin Makoś i Gło­wiak)
   
 • † człon­ki­nie Róży VI

Śro­da 06.04.2022
0700
 
 
0900
 
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anie­li z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Czwar­tek 07.04.2022
0700
 
 
1700
† Danu­ta HĄDZELEK (od męża)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.04.2022
0700
† Hele­na BURDZIUK – 2 r. śm.; † Edward BURDZIUK; † Jadwi­ga, Miro­sław CHLIPAŁA; † Jadwi­ga SKRUŃDŹ; † Wło­dzi­mierz SIBILAK
 
1700
† Maria PODWIŃSKA
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 09.04.2022
0700
 
 
1800
† Danie­la, Hen­ryk GROBEL; † z rodziny

Nie­dzie­la 10.04.2022
0700
† Ludwik KOSTRABIJ; † z rodziny
 
0900
† Michał MUZYKA – 1 r. śm.; † Agniesz­ka MUZYKA
 
1030
 • † Ali­na, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jana MISZCZYŃSKIEGO w 2 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Bole­sła­wa WITKOWSKICH w 51 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. dla jubi­la­tów, ich dzie­ci i wnuków
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Józe­fa w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. dla jubi­la­tów i wnuków