V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
3 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. W Imię Boże roz­po­czy­na­my tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Marek Maty­szek obec­nie posłu­gu­ją­cy w Para­fii Dłu­ży­ce. Ojcu Mar­ko­wi życzy­my obfi­to­ści Świa­tła Ducha Świę­te­go! Kaza­nia na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. Dzi­siaj o godz. 1700 Gorz­kie Żale z nauką sta­no­wą dla mał­żon­ków, rodzi­ców, wycho­wu­ją­cych potom­stwo oraz narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. W spo­sób szcze­gól­ny zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych, rocz­ni­co­wych oraz rodzi­ców mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godz. 900 i 1800. W te dni nie będzie Mszy św. o godz. 1700. We wto­rek pod­czas spo­tkań reko­lek­cyj­nych cho­rzy będą mie­li moż­li­wość przy­jąć Sakra­ment Namasz­cze­nia. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przy­stą­pi­my w śro­dę – na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji od godz. 800 – 930 i od godz. 1600 – 1800.
  Ofia­ry, któ­re w śro­dę zło­ży­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na potrze­by Ojca Reko­lek­cjo­ni­sty.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da I czwar­tek mie­sią­ca, stad cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia.
   
 5. W pią­tek – Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej po uli­cach nasze­go mia­sta w inten­cji wszyst­kich miesz­kań­ców Para­fii i o pokój na Ukra­inie. Roz­po­czę­cie przed naszym kościo­łem o godz. 1700. W ten dzień będzie to jedy­na Dro­ga Krzy­żo­wa a inten­cja mszal­na przy­ję­ta na godz. 1700 zosta­nie odpra­wio­na po zakoń­cze­niu Dro­gi Krzy­żo­wej wraz ze Mszą św. wypo­min­ko­wą za zmar­łych.
   
 6. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa czy­li Nie­dzie­la Męki Pań­skiej. Pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie palm. Przy odpo­wied­niej pogo­dzie, o godz. 1030 poświę­ce­nie palm nastą­pi przed kościo­łem a następ­nie wej­dzie­my pro­ce­syj­nie do świą­ty­ni na pamiąt­kę uro­czy­ste­go wjaz­du Pana Jezu­sa do Jero­zo­li­my. Po tej Mszy św. dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie pamią­tek zwią­za­nych z udzia­łem w Dro­dze Krzy­żo­wej. Pro­szę przy­nieść plan­sze.
   
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia tego­rocz­ne pas­cha­li­ki i spe­cjal­ne modli­tew­ni­ki na Wiel­ki Post oraz książ­ka „Wszyst­ko o Sakra­men­cie Cho­rych” po 15 zł.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Piotr Sta­roń, lat 54 z ul. Dwor­co­wej.
  Wiecz­ny odpoczynek…