IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
27 MARCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Gor­li­wie trwa­my na modli­twie pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych. Dzi­siaj o godz. 1700 kolej­ne Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w naj­bliż­szy pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa. Dla doro­słych – o godz. 1000 a poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz popo­łu­dniem o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na godz. 1615. Ducho­wy owoc tych nabo­żeństw, chciej­my w tym tygo­dniu ofia­ro­wać w inten­cji dobre­go prze­ży­cia tego­rocz­nych Reko­lek­cji, w inten­cji Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty oraz o dobrą Spo­wiedź św. dla naszych Para­fian. Ofia­ry, któ­re skła­da­my pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od ponie­dział­ku do śro­dy pomię­dzy popo­łu­dnio­wy­mi Msza­mi św. Nato­miast w czwar­tek – 31 mar­ca, w gra­fi­ku naszej archi­die­ce­zji przy­pa­da dla naszej Para­fii dzień tzw. wie­czy­stej ado­ra­cji. Zachę­ca­my do indy­wi­du­al­nej modli­twy od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
   
 4. Zapi­sa­nych na auto­ka­ro­wą Piel­grzym­kę „Per­ły Pol­ski Wschod­niej” zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne z Sze­fem Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go „Wra­ti­sla­via Tra­vel” w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec, jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z Obja­wień Fatim­skich.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest dzie­ci w kwiet­niu – tak­że na Świę­ta, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tace, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 10. W następ­ną nie­dzie­lę – 5. Wiel­kie­go Postu, roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii tego­rocz­ne Reko­lek­cje, któ­re popro­wa­dzi Ksiądz Marek Maty­szek obec­nie posłu­gu­ją­cy w Para­fii Dłu­ży­ce. Pod­czas każ­dej Mszy św. kaza­nia na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji. O godz. 1700 pod­czas Gorz­kich Zali nauka sta­no­wa dla rodzi­ców, mał­żon­ków, wycho­wu­ją­cych potom­stwo oraz narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Andrzej Flor­kow­ski, lat 66 z ul. Żeromskiego;
  • śp. † Kazi­mierz Czer­niaw­ski, lat 76 z ul. Piłsudskiego.

  Wiecz­ny odpoczynek…