Intencje Mszalne (03–10.07.2022)

Nie­dzie­la 03.07.2022
0700
† Maria, Jan, Zdzi­sław BURDZIAŁOWSCY; † Mirek RUTKOWSKI; † z rodzi­ny WÓJCIK
 
0900
† Maria, Kazi­mierz GASIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Wan­dy z oka­zji 88 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
† Hele­na BORYSOWSKA (od Danu­ty Mrożek)
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Ponie­dzia­łek 04.07.2022
0800
† z rodzi­ny PINIUTA: Win­cen­ty, Feli­cja, Jan
 
1800
† Zbi­gniew KKAMIŃSKI – 2 r. śm.; † Anna, Józef BYCZEK

Wto­rek 05.07.2022
0800
† Rafał CZOŁOWSKI – 20 r. śm.; † Micha­li­na, Anna, Miko­łaj CZOŁOWSCY; † Sta­ni­sła­wa, Wik­tor, Roza­lia, Wik­tor, Wik­tor, Józef, Mary­la, Miro­sław, Kazimierz
 
1800
† Michał KOSIŃSKI – 1 r. śm.

Śro­da 06.07.2022
0800
† Cecy­lia GOŚCIAŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jani­na KORECKA – 20 r. śm.; † Zdzi­sław KORECKI; † rodzi­ce GUDALEWICZOWIE

Czwar­tek 07.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Patry­cji GRZEGORCZYK z oka­zji 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i wszel­kie potrzeb­ne łaski w doro­słym życiu
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.07.2022
0800
† Hali­na LECIEJEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 09.07.2022
0800
† Marian­na TOMCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wal­de­mar KIRSZA – 5 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron

Nie­dzie­la 10.07.2022
0700
Dzięk­czyn­na za łaski, prze­bła­gal­na za grze­chy, z proś­bą o Bożą opie­kę dla rodzi­ny w jej dal­szym życiu
 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
 
1030
† Jani­na ZARZYCKA – 8 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 31 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR