XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
3 LIPCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nym porząd­ku spra­wo­wa­nych Mszy św. w naszym koście­le. W nie­dzie­le Eucha­ry­stia jest spra­wo­wa­na o godz.: 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800.
  W nie­dzie­le i dni powsze­dnie oka­zja do Spo­wie­dzi św. 20 minut przed Mszą św. Z powo­du urlo­pów kapła­nów nie będzie przez okres waka­cji Spo­wie­dzi św. pod­czas Eucha­ry­stii.
  Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka a w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek oko­ło godz. 1400 będzie­my gościć w naszym koście­le Pąt­ni­ków Pie­szej Piel­grzym­ki Dusz­pa­ster­stwa Rol­ni­ków Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko – Gorzow­skiej, któ­rzy zatrzy­ma­ją się na odpo­czy­nek. Chciej­my pole­cać w naszych modli­twach wszyst­kich Piel­grzy­mów podą­ża­ją­cych w waka­cyj­ne mie­sią­ce do Tro­nu Jasno­gór­skiej Pani.
   
 7. Trwa­ją zapi­sy do Gru­py XIV – Górow­sko – Milic­kiej, 42. Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę. Zapi­sy i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w zakry­stii i u Duszpasterzy.
  Zachę­ca­my tak­że do udzia­łu na spo­sób ducho­wy, zapi­su­jąc się ofi­cjal­nie do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, chcąc ofia­ro­wać swo­ją modli­twę i życio­we krzy­że w inten­cji wędru­ją­cych na Jasną Górę.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Patryk Roko­szew­ski, lat 27 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Euge­nia Tyra­ła, lat 90 z ul. Kochanowskiego;
  • śp. † Danu­ta Wit­kow­ska, lat 79 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…