Intencje Mszalne (10–17.07.2022)

Nie­dzie­la 10.07.2022
0700
Dzięk­czyn­na za łaski, prze­bła­gal­na za grze­chy, z proś­bą o Bożą opie­kę dla rodzi­ny w jej dal­szym życiu
 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
 
1030
† Jani­na ZARZYCKA – 8 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 31 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

Ponie­dzia­łek 11.07.2022
0800
† Hele­na BORYSOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kazi­mierz, Waw­rzy­niec, Julia, Anna, Miko­łaj GOŁĘBIOWSCY

Wto­rek 12.07.2022
0800
O szczę­śli­wą podróż i opie­kę MB dla Sio­stry Elżbiety
 
1800
† Sta­ni­sła­wa ŻŁOBIŃSKA; † z rodziny

Śro­da 13.07.2022
0800
† Mal­wi­na KOŹLIK – 5 r. śm.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Czwar­tek 14.07.2022
0800
† Mie­czy­sław
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 15.07.2022
0800
† Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ – 19 r. śm.; † Kry­sty­na, Stefania
 
1800
† Mał­go­rza­ta MADEJ – 1 r. śm.; kolej­ne r. śm. † rodzi­ców: Leoka­dia, Alek­san­der MADEJ i Ali­na, Emil LUKAS

Sobo­ta 16.07.2022
0800
† Marian. Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
 
1800
† Kry­sty­na DZIEDZIC; † Hele­na GUGAŁA

Nie­dzie­la 17.07.2022
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 4 r. śm.
 
0900
Dziękczynno–błagalna w int. Rena­ty i Ada­ma LACH w 34 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1030
† Moni­ka HUZAR – 20 r. śm.; † Kazi­mierz HUZAR – 12 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­na w int. Wnu­ków: Leny w 3 r. ur. i Wik­to­ra w 1 r. ur., oraz z proś­bą o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karoliny
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja