Intencje Mszalne (03–10.10.2021)

Nie­dzie­la 03.10.2021
0700
† z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 • † Ire­ne­usz, Sta­ni­sław BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
1030
 • † Leszek WAWRZYŃCZAK – 4 r. śm.
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Klau­dii i Micha­ła PIEKARNIK w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ane­ty JUSKA w 50 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­lat­ki oraz dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty z oka­zji 50 r. uro­dzin oraz w 30 r. ślu­bu Mał­go­rza­ty i Dariu­sza, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i ich dzieci
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
1800
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK

Ponie­dzia­łek 04.10.2021
0400
† Michał KOSIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Stefania
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy w 50 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie

Wto­rek 05.10.2021
0700
† Roza­lia PANKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Tere­sa FILISTOWICZ; † z rodziny
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Geno­we­fy CHYB w 96 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie

Śro­da 06.10.2021
0700
† Ewa DUDZISZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Maria, Kazi­mierz GASIK
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Człon­ków Żywe­go Różań­ca z oka­zji minio­ne­go świę­ta Anio­łów Stró­żów, z proś­bą o ich wspar­cie, i zdro­wie (od Róży VII)

Czwar­tek 07.10.2021
0700
† Mał­go­rza­ta MADEJ (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1700
† Ade­la KONSTANTY; † z rodzin: WIŚNIEWSKICH, KUCZYŃSKICH
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.10.2021
0700
† Jani­na, Fran­ci­szek BOGDANOWICZ; † Hele­na SZUSZKIEWICZ z domu Bogdanowicz
1700
† Ryszard SZLAFKA – 3 r. śm.
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 09.10.2021
0700
† Mał­go­rza­ta MADEJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Dio­ni­zy GIBOWSKI

Nie­dzie­la 10.10.2021
0700
O pokój i pojed­na­nie w rodzinie
0900
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 11 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 4 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 13 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
1030
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 • † Bole­sław RÓŻAŃSKI
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie 
 • † Mar­ta SZCZEPAŃSKA; † Hen­ry­ka PRZEWORSKA
1600
 
1800
† Kry­sty­na KUŁAN – 4 r. śm.; † Wła­dy­sław KUŁAN – 25 r. śm.; † Jan KŁYS – 5 r. śm.; † Kse­nia, Piotr ANTKÓW