XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 PAŹDZIERNIKA 2021 ROK

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na różań­co­wa pro­ce­sja. Z tej racji nie będzie już dzi­siaj Nabo­żeń­stwa Różań­co­we­go o godz. 1730.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest jak co roku różań­co­wa ukła­dan­ka. Chciej­my gor­li­wie modlić się Różań­cem Świę­tym o dobre prze­ży­cie Reno­wa­cji Misji Świę­tych, o usta­nie pan­de­mii i we wszyst­kich naszych oso­bi­stych spra­wach!
   
 5. W naj­bliż­szy wto­rek – 5 paź­dzier­ni­ka, u naszych Sąsia­dów o godz. 1800 dorocz­ny Odpust św. Fau­sty­ny.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da I czwar­tek mie­sią­ca. Z tej racji cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii Reno­wa­cję Misji Świę­tych, któ­re prze­zy­wa­li­śmy nie­ca­łe dwa lata temu, a któ­re popro­wa­dzą Ojco­wie Redemp­to­ry­ści. Za tydzień pod­czas każ­dej Mszy św. nauki na roz­po­czę­cie tych Świę­tych Ćwi­czeń Ducho­wych. Szcze­gó­ło­wy pro­gram Reno­wa­cji Misji Świę­tych do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła. Już dzi­siaj infor­mu­je­my, że w cza­sie Misji św., w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Przy­ję­te inten­cje zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1800.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę, w całej Pol­sce prze­ży­wać będzie­my 21 Dzień Papie­ski pod hasłem: „Nie lękaj­cie się”. Tra­dy­cyj­nie po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry, fun­du­jąc w ten spo­sób sty­pen­dia dla zdol­nej i nie­za­moż­nej mło­dzie­ży. Z góry bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Mło­dzież naszej Para­fii z klas VIII, któ­ra pra­gnie przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no – dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła. Jed­no­cze­śnie pro­si­my zain­te­re­so­wa­nych by pobrać w zakry­stii sto­sow­ne dekla­ra­cje przy­stą­pie­nia do przy­go­to­wa­nia, do tego Sakra­men­tu.
   
 11. W sobo­tę – 16 paź­dzier­ni­ka o godz. 600 z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry, wyru­szy Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy pod hasłem: „Z Rodzi­ną do św. Jadwi­gi” . Z naszej Para­fii spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 25 zł. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii u dusz­pa­ste­rzy i kate­che­tów. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu!
   
 12. Narze­czo­nym pla­nu­ją­cym w naj­bliż­szym cza­sie zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych Naukach Przed­mał­żeń­skich. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w Para­fii, w Lubo­szy­cach, w każ­dą sobo­tę o godz. 1900.
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Tere­sa Litwin, lat 90 z ul. Pił­sud­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…