XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
26 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my prze­ło­żo­ną sprzed waka­cji Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. obec­nych klas V.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku, przez cały paź­dzier­nik, zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym. Róża­niec dla doro­słych codzien­nie o godz. 1730 a dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. O godz. 1800 Msza św. z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca prze­bi­te­mu Ser­cu Pan­na Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  2. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Sakra­ment Chrztu św. swo­ich dzie­ci w paź­dzier­ni­ku, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 6. W sobo­tę odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. Od 2 paź­dzier­ni­ka w Lubo­szy­cach o godz. 19.00 roz­pocz­ną się nauki przed­mał­żeń­skie. Ser­decz­nie zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­ne pary.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030, dla dzie­ci klas III roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św., poświę­ce­nie modli­tew­ni­ków i różań­ców. Od przy­szłej nie­dzie­li za ołta­rzem będą dla dzie­ci klas III do zabra­nia ze spe­cjal­nych segre­ga­to­rów mate­ria­ły przy­go­to­wu­ją­ce do I Komu­nii Św.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Różań­co­wa Pro­ce­sja. Z racji pro­ce­sji nie będzie już Nabo­żeń­stwa Różań­co­we­go o godz. 1730.
   
 10. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, zosta­ną prze­zna­czo­ne na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospodarcze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W sobo­tę – 16 paź­dzier­ni­ka, z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry, jak co roku, wyru­szy Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Z naszej Para­fii spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 25 zł. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii, u dusz­pa­ste­rzy oraz u kate­che­tów.
  Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: † Maria Pra­czyk, lat 88, ul. Konar­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…