Intencje Mszalne (04–11.06.2023)

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 05.06.2023
0700
† Bar­tosz ADAMUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wła­dy­sła­wa, Hen­ryk NOWAK; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 06.06.2023
0700
† Ryszard SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 07.06.2023
0700
† Hele­na BURDZIUK – 3 r. śm.; † Edward BURDZIUK; † Jadwi­ga, Miro­sław CHLIPAŁA; † Jadwi­ga SKRUNDŹ; † Wło­dzi­mierz SIBILAK
 
1700
† Emi­lia JANKOWSKA – 14 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 08.06.2023
BOŻE CIAŁO
0700
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ; † Zofia, Jan SZAREK

 
0900
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na JASIŃSKA – 10 r. śm.; † Hali­na ZAJĄC; † rodzi­ce z obu stron
   
 • Ku czci i uwiel­bie­niu Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go i Prze­naj­święt­sze­go Ser­ca i Krwi Pana Jezusa
 
1200
† Julia, Euge­niusz ŚLIWIŃSCY; † z rodzin: ŚLIWIŃSKICH, HAŁAJEWSKICH
 
1600
 • † Bar­ba­ra DROZDOWSKA – 2 r. śm.; † Jadwi­ga KOZDRÓJ
   
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Jan KUKLA – 3 r. śm.
 
1800
† Aga­ta, Maria, Wło­dzi­mierz LEWICCY; † Jani­na CHANAS

Pią­tek 09.06.2023
0700
† Danu­ta MASLICH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Augu­styn SZABUNIEWICZ
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 10.06.2023
0730
† Krzysz­tof KASZYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 11.06.2023
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 20 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świętego

 
0900
 • † Wan­da ROTKIEWICZ – 6 r. śm.; † rodzi­ce
   
 • † Edmund CHUDY – 8 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra GŁOWACKICH w 20 r. ślu­bu i Joan­ny i Micha­ła UŚCIŁO w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Proś­ba o Boże błog., zdro­wie dla Rober­ta i jego rodzi­ny, oraz Iwo­ny i jej rodziny
 
1200
W int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 12 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne