UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
4 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1800 Jego Eks­ce­len­cja Ks. Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Mło­dym ludziom gra­tu­lu­je­my dba­nia o swo­ją wia­rę a rodzi­com tro­ski o ducho­we – reli­gij­ne wycho­wy­wa­nie swo­ich dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za „dar ołta­rza”, któ­ry wspól­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych ufun­do­wa­li dla nasze­go kościo­ła, a jakim jest nowy pro­gra­ma­tor i ste­row­nik do naszych kościel­nych dzwo­nów. Cał­ko­wi­ty koszt tej inwe­sty­cji to: 17 300 zł. Pozo­sta­ła należ­ność pocho­dzi z ofiar wszyst­kich Para­fian, któ­re skła­da­my na tacę w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca. Urzą­dze­nie jest już zain­sta­lo­wa­ne i słu­ży naszej Para­fii i całe­mu mia­stu. Bóg zapłać za ten dar!
   
 5. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy czas Spo­wie­dzi wiel­ka­noc­nej, do któ­rej zobo­wią­zu­je nas trze­cie Przy­ka­za­nie Kościel­ne.
   
 6. Przez cały czer­wiec zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 7. W naj­bliż­szy czwar­tek – 8 czerw­ca, przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. w naszym koście­le będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu pro­ce­sji, oko­ło godz. 1200 i o godz. 1800. W tym roku głów­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w kapli­cy św. Fau­sty­ny, po czym wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy, któ­ra zakoń­czy się w naszym koście­le. Inten­cje mszal­ne przy­ję­te na godz. 900 będą odpra­wio­ne w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Bóg zapłać Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ i Żywe­mu Różań­co­wi, któ­rzy przy­go­to­wu­ją III i IV ołtarz. Pro­si­my o pomoc, szcze­gól­nie męż­czyzn, tak­że przy nie­sie­niu fere­tro­nów. Dzie­ci komu­nij­ne i rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w pro­ce­sji, w stro­jach komu­nij­nych; dziew­czyn­ki do sypa­nia kwiat­ków a chłop­ców do dawa­nia sygna­łu dzwon­ka­mi. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich dzwon­ków. Po połu­dniem o godz. 1600 Msza św. odpu­sto­wa w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Łukasz Romań­czuk, obec­nie Redak­tor Naczel­ny Wro­cław­skiej Nie­dzie­li. Ksiądz Łukasz będzie prze­wod­ni­czył tak­że pro­ce­sji po naszym mie­ście.
   
 8. Ksiądz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Wro­cław­ski, na pią­tek – 9 czerw­ca, udzie­la dys­pen­sy od obo­wiąz­ku wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i od obo­wiąz­ku pokut­ne­go cha­rak­te­ru tego dnia.
   
 9. W naj­bliż­szą sobo­tę, przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek przed kościo­łem, nasze ofia­ry na świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na auto­ka­ro­wą Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium św. Fau­sty­ny i Cen­trum Św. Jana Paw­ła II w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach, w sobo­tę – 17 czerw­ca. Zapi­sy u Zela­tor­ki Stra­ży H.
   
 12. Od dzi­siaj, w naszym Dusz­pa­ster­stwie zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Na Reko­lek­cje w Dro­dze pod hasłem „Pięk­na Oblu­bie­ni­ca” wyru­szy­my z Góry we wto­rek 1 sierp­nia. Koszt uczest­nic­twa to 130 zł – oso­by doro­słe a 95 zł. – nie­peł­no­let­ni.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Bar­ba­ra Bara­now­ska, lat 100 z ul. Armii Pol­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA