X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA
11 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry na budu­ją­cą się świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach świę­tych tzw. Okta­wy Boże­go Cia­ła. W łącz­no­ści z Eucha­ry­stią o godz. 1800 pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem wokół naszej świą­ty­ni i nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. W czwar­tek – na zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła, Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka, będzie spra­wo­wa­na za kapła­nów. Po Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­na pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na do czte­rech ołta­rzy wokół nasze­go kościo­ła. Z góry Bóg zapłać za przy­go­to­wa­nie ołta­rzy! Na zakoń­cze­nie – tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków i ziół.
   
 4. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie we wto­rek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 5. W pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. To tak­że patro­nal­ne Świę­to Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, w inten­cji któ­rej będzie­my modlić się pod­czas Mszy św. o godz. 1800. Po Eucha­ry­stii pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem wokół naszej świą­ty­ni.
   
 6. W sobo­tę – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.
   
 7. Tak­że w sobo­tę – Piel­grzym­ka Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach i Cen­trum Świę­te­go Jana Paw­ła II. Wyjazd zapi­sa­nych w naszej Para­fii osób o godz. 330 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, byłych pra­cow­ni­ków, plan­ta­to­rów oraz tych, któ­rzy ode­szli do wiecz­no­ści.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 10. Zachę­ca­my do udzia­łu w 43. Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ce na Jasną Górę. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze prze­ży­je­my pod hasłem: „Pięk­na Oblu­bie­ni­ca”. Z Góry wyru­szy­my 1 sierp­nia by pokło­nić się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej 10 sierp­nia. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Koszt uczest­nic­twa to 130 zł. – oso­by doro­słe a 95 zł. – nie­peł­no­let­ni. Dla rodzin powy­żej 3 osób prze­wi­dzia­no zniż­ki. Piel­grzym­ka jest namio­to­wa. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wyru­szyć jedy­nie z opie­ku­nem pełnoletnim.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA