Intencje Mszalne (04–11.09.2022)

Nie­dzie­la 04.09.2022
0700
† Józef, Gra­ży­na SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
 • † Ste­fan CZYPLIS – 17 r. śm. † Wła­dy­sła­wa CZYPLIS oraz †† z rodzi­ny
   
 • † Pela­gia SZYMKOWIAK – 3 r. śm. †† z rodz. SZYMKOWIAK i CHARUŻYN
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 19 r. śm.
   
 • † Józef GOŁUCH – 9 r. śm. † Hele­na GOŁUCH
 
1200
 • Pią­ta rocz­ni­ca ślu­bu Nata­lii i Woj­cie­cha oraz 35 r. uro­dzin Woj­cie­cha
   
 • Dziękczynno–błagalna Za Hele­nę i Sta­ni­sła­wa SZCZEPAŃSCY w 40 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1600
Róża IX
 
1800
† Jan SZAWARYN – 4 Msza gregoriańska

Ponie­dzia­łek 05.09.2022
0800
† Adolf KOLMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 5 Msza gregoriańska
 
1800
† Joan­na, Ste­fa­nia, Michał, Kazi­mierz KŁOPOTOWSCY

Wto­rek 06.09.2022
0800
† Jerzy RYNDAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 6 Msza gregoriańska
 
1800
† Miro­sław FORNALIK – 1 r. śm.; † Jani­na, Wik­tor BUŁYSZKO

Śro­da 07.09.2022
0800
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od żony Zofii)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 7 Msza gregoriańska
 
1800
 • † Julian SMOCZYŃSKI – 4 r. śm.
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. księ­ży i kate­che­tów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Św. w ich posłudze

Czwar­tek 08.09.2022
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 8 Msza gregoriańska
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.09.2022
0700
† Edward HOŁTRA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 9 Msza gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 10.09.2022
0700
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od Róży III)
 
1800
† Jan SZAWARYN – 10 Msza gregoriańska

Nie­dzie­la 11.09.2022
0700
† Tomasz, Mał­go­rza­ta JAKUBIAK; † Anna, Sta­ni­sław SYMULEWICZ
 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.
   
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 5 r. śm.
 
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 4 r. śm.
   
 • † Kazi­mierz ROGOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Anto­ni CHMIELEWSKI – 62 r. śm.
   
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 1 r. śm.; † Edy­ta, Anna LASZCZYŃSKIE; † Hen­ryk BERUS
 
1600
Dzięk­czyn­na z proś­bą o łaskę zdro­wia, Boże błog. dla Bogu­sła­wa, Elż­bie­ty oraz dla dzie­ci i wnucząt
 
1800
† Jan SZAWARYN – 11 Msza gregoriańska