XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
11 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­bosz­cza śp. † Księ­dza Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go w 62 rocz. śmier­ci.
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 3. We wto­rek – 13 wrze­śnia o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W śro­dę – 14 wrze­śnia przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W Kło­dzie Górow­skiej dorocz­ny Odpust o godz. 1600. Jak co roku, na tę Uro­czy­stość Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je Pie­szą Piel­grzym­kę. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych Para­fian. Wyj­ście sprzed nasze­go kościo­ła o godz. 1300. Powrót spe­cjal­nym busem.
   
 5. Śro­da – 14 wrze­śnia, z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py jest Dniem modli­twy za Ukra­inę.
   
 6. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na wyjazd, na Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze. Koszt prze­jaz­du spe­cjal­nym auto­ka­rem: 70 zł. Wyjazd w pią­tek – 16 wrze­śnia o godz. 1130 sprzed nowe­go Net­to. Powrót do Góry oko­ło godz. 300. Pro­si­my o szyb­ką decy­zją udzia­łu w tym wyda­rze­niu; zapi­sy do śro­dy włącz­nie.
   
 8. Mło­dzież naszej Para­fii zapra­sza­my do udzia­łu w Spo­tka­niu Mło­dych Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, w sobo­tę – 24 wrze­śnia na górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy i kate­che­tów.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Felik­sa Rych­ter, lat 88 z ul. Konarskiego;
  • śp. † Anna Strzecz­kow­ska, lat 92 z Kruszyńca;
  • śp. † Elż­bie­ta Bar­na, lat 58 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Zofia Idko­wiak, lat 86 z ul. Przylesie.

  Wiecz­ny odpoczynek…