XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 900 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla Zespo­łu Szkół i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.
   
 5. W śro­dę od poran­nej Mszy św. do godz. 1700 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ramach die­ce­zjal­ne­go gra­fi­ku Ado­ra­cji Wie­czy­stej. Zachę­ca­my do oso­bi­stej modli­twy przed Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym.
   
 6. W czwar­tek – 8 wrze­śnia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Siew­nej. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie ziar­na na zasiew i nasion.
   
 7. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim modlą­cym się za księ­ży, szcze­gól­ne sto­wa­rzy­szo­nym w Apo­sto­la­tach Mar­ga­ret­ka i Dwu­nast­ka!
   
 8. Rodzi­ców dzie­ci klas III roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no – dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1200 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­boszcz śp. † Ks. Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go w 62 rocz. śmier­ci.
   
 11. Z piąt­ku na sobo­tę – 16/17 wrze­śnia, na Jasnej Górze odbę­dzie się dorocz­ne Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy w zakry­stii i u dusz­pa­ste­rzy.
   
 12. Nato­miast w sobo­tę – 24 wrze­śnia zapra­sza­my mło­dzież naszej Para­fii do udzia­łu w Die­ce­zjal­nym Spo­tka­niu Mło­dych na Górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy oraz kate­che­tów.
   
 13. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ na rok 2023. Koszt – 5 zł.
   
 14. Sto­wa­rzy­sze­nie Sama­ry­ta­nin Bank Żyw­no­ści infor­mu­je, że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1000 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Maria Szolc, lat 85 z ul. Sikor­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…