Intencje Mszalne (05–12.02.2023)

Nie­dzie­la 05.02.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 4 r. śm.; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Julian, Wie­sław LEJA
 
1030
 • † Pau­li­na – 8 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
   
 • † Hele­na, Edward EKCHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodziny
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW

Ponie­dzia­łek 06.02.2023
0700
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – 31 r. śm.
 
1700
† Ire­na KAŃSKA (od cór­ki z mężem)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 2 Msza Świę­ta gregoriańska


Wto­rek 07.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 5 r. śm.
 
1800
† Mie­czy­sław KULESZA (od naj­bliż­szych sąsia­dów z uli­cy Przylesie)


Śro­da 08.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 4 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Ire­na KAŃSKA (od syno­wej i wnu­ka z rodziną)
 
1800
† Jan KAPŁAN – 38 r. śm.; † z rodziny


Czwar­tek 09.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 5 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 10 r. śm.; † Anto­ni, Józe­fa NARWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka – o powołania


Pią­tek 10.02.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 11.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 7 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Ewa LESIAK – 25 r. śm.; † Michał LESIAK – 4 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 4 r. śm.; † z rodziny

Nie­dzie­la 12.02.2023
0700
W int. Łuka­sza STRZAŁKI w 41 r. ur. i Ames­so­na CARLOSA w 28 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, opie­kę MB w życiu dla nich i ich rodzin i bli­skich (od przy­ja­cie­la Janu­sza Bogdańskiego)
 
0900
† Dama­zy, Fran­cisz­ka, Jan BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY; † rodzice
 
1030
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i uro­dzin; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1200
 • † Eli­za PINIUTA – 1 r. śm.
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edwar­da ZAJĄC w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 8 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

MSZAL I KRZYZ