V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LUTEGO 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych w naszej Para­fii Naukach Przed­mał­żeń­skich. Dzi­siaj o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym dru­gie spo­tka­nie.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat „Mar­ga­ret­ka” oraz z proś­bą o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia tak­że do Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu „Dwu­nast­ka” podej­mu­ją­ce­go codzien­ną modli­twę o powo­ła­nia i za powo­ła­nych. Bra­ku­je jesz­cze kil­ka osób do utwo­rze­nia w naszej Para­fii dru­giej „Dwu­nast­ki”. Chęt­nych pro­si­my o zapi­sa­nie się w zakry­stii.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W sobo­tę – 11 listo­pa­da, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP z Lour­des prze­ży­wać będzie­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych. W spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my w ten dzień o cho­rych i cier­pią­cych Para­fia­nach.
   
 8. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 6 II : 
   1. kapłan Zie­lo­na 1 – 6;
   2. kapłan Zie­lo­na 7 – 17 + Łąkowa;
  • wto­rek 7 II : 
   1. kapłan Sosno­wa;
   2. kapłan Dębo­wa + Błotna;
  • śro­da 8 II : 
   1. kapłan Lipo­wa;
   2. kapłan Wro­cław­ska, parzyste;
  • czwar­tek 9 II : 
   1. kapłan Wro­cław­ska od nr 49 – 119, nieparzyste;
  • pią­tek 10 II : 
   1. kapłan Wro­cław­ska od nr 1 – 47, nieparzyste.

  Będzie to ostat­ni dzień kolę­dy w naszej Para­fii.
  Oso­by i rodzi­ny, któ­re nie mogły przy­jąć kolę­dy w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a chcia­ły­by to uczy­nić, pro­si­my o zgło­sze­nie się w zakrystii. 

 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Marian­na Szo­stek, lat 87 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Maria Czo­łow­ska, lat 76 z ul. Reymonta;
  • śp. † Kata­rzy­na Pilar­czyk, lat 92 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Maria Danu­ta Juska, lat 76 z ul. Wro­cław­skiej, wie­lo­let­nia gospo­dy­ni na ple­ba­nii, któ­rej pogrzeb odbę­dzie się jutro o godz. 1300 na cmen­ta­rzu komunalnym.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA