VI NIEDZIELA ZWYKŁA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12 LUTEGO 2023 ROKU

 1. Jak już wie­my z donie­sień infor­ma­cyj­nych, po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry, na rzecz pomo­cy jaką orga­ni­zu­je Cari­tas dla dotknię­tych trzę­sie­niem zie­mi w Tur­cji i Syrii. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy w naszej Para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Ser­decz­ne Bóg zapłać za otwar­te ser­ca i drzwi, za wszyst­kie roz­mo­wy i zło­żo­ne z tej racji ofia­ry!
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1500 spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W naj­bliż­szy wto­rek – 14 lute­go o godz. 1800 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­bosz­cza – Księ­dza Józe­fa Haw­ry­sza w 36 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Rena­ta MAKAŁOWSKA, lat 49, zam. ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Wie­sław ŻURAWSKI, lat 69, zam. Ul. Armii Polskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA